ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τρίτη 26/10 και Την Πέμπτη 28/10 το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω αργιών!!

Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

 • phone
 • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Όροι Διαγωνισμού


 • Η εταιρεία με την επωνυμία THERMOLAND ΜΕΠΕ, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Μαιάνδρου 78, με ΑΦΜ 999666492, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο www.thermocity.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Ποιός μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

 • Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας THERMOLAND ΜΕΠΕ, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 

Δώρο του Διαγωνισμού

Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα (1) Ηλεκτρικό Πατίνι Xiaomi Mi Scooter Black

Διάρκεια του Διαγωνισμού

 • Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019, έως την 15η Ιανουαρίου 2020.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Κάθε χρήστης ο οποίος πραγματοποιεί μια παραγγελία μέσω στην ιστοσελίδα www.thermocity.gr συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία συμμετοχή, με αριθμό λαχνού, τον αριθμό της παραγγελίας που πραγματοποίησε. Ο χρήστης που πραγματοποιεί περισσότερες παραγγελίες κατά τα ανωτέρω συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσες και οι επί μέρους παραγγελίες του. (π.χ. εαν κάποιος κάνει 4 παραγγελίες μέσα στο χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού, τότε θα συμμετάσχει με 4 διαφορετικούς λαχνούς)
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας , η συμμετοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παραγγελία ακυρώνεται.
 • Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες παραγγελίες καταχωρηθούν στο χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού.
 • Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών
 • Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο, τότε αυτό διεκδικείται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

 • Ο νικητής του Διαγωνισμού και ο επιλαχών, θα ανακηρυχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης στις 16 Ιανουαρίου 2020, η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Αριστοτέλη Τσιμένογλου στα γραφεία της Διοργανώτριας, θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω και όπως αυτές θα έχουν προκύψει ύστερα από τον έλεγχο και την έγκριση από την ομάδα ποιοτικού ελέγχου της Διοργανώτριας.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

 • Τα στοιχεία του νικητή και του επιλαχόντα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.thermocity.gr στις 16 Ιανουαρίου 2020 και οι ίδιοι θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την παραγγελία τους στο διαδικτυακό τόπο www.thermocity.gr. Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός δέκα (15) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση και να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο. Συγχρόνως η Διοργανωτρια θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχει δηλωθεί στην παραγγελία. 
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα, με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Ευθύνη

 • Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου. Εφόσον το Δώρο διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Δημοσιότητα

 • Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διαγωνισμού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.thermocity.gr/contest-terms.

Προσωπικά Δεδομένα

 • Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή συνιστούν παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα Όροι Χρήσης. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, παρέχει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Διοργανώτριας στο   [email protected] ενώ σε κάθε περίπτωση μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr

Τροποποίηση Όρων

 • Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο της Διοργανώτριας στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαδουκάκη (τηλ. 2310............) και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Αποδοχή των όρων

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.