Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

  • phone
  • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Πακέτα Net Metering

Περισσότερα
Πακέτα Net Metering


Τι είναι η αυτοπαραγωγή με  ενεργειακό  συμψηφισμό (net‐metering)


Ο  όρος  “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση  του  καταναλωτή  αφορά  στη 

διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Ο  συμψηφισμός  παραγόμενης‐καταναλισκόμενης  ενέργειας  (γνωστός  με  τον  όρο  net‐metering

αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης  με  ΑΠΕ. Το 

net‐metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών 

του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση 

της πράσινης ενέργειας.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας  από  το  φωτοβολταϊκό

σταθμό  ενέργειας  με  την  καταναλωθείσα  ενέργεια  στις  εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο

οποίος  διενεργείται  σε  τριετή  βάση.  Στον  ενεργειακό  συμψηφισμό  η  παραγόμενη  ενέργεια  δεν

είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο

οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης. 


Αν είστε δικαιούχος του προγράμματοςΕξοικονομώ-Αυτονομώ" σας γνωστοποιούμε ότι

περιλαμβάνεται σαν επιλέξιμη δαπάνη η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με φωτοβολταϊκά

με αυτοπαραγωγή (Net Metering) για συμψηφισμό και αποθήκευση ενέργειας.